نشاني دفتر شهرك صنعتي شمس آباد :

بلوار امام خميني ، بعد از ورودي شهرك صنعتي ، قبل از دوربرگردان به سمت تهران ، نبش خيابان معراج

نشاني دفتر جمهوري :

خيابان جمهوري ، نبش خيابان شيخ هادي ، پاساژ علاءالدين ٢

طبقه چهارم ، پلاك ٤١

صفحه اينستاگرام. : amis—market

شماره دفتر جمهوري :

شماره دفتر شهرك صنعتي شمس آباد : ٠٢١٥٦٢٤١٨٦١

٠٢١٥٦٢٤١٧٠٩

شماره تماس مديريت : ٠٩١٢١٧٢١٨٢٦