شروع فعاليت فروشگاه از سال ١٣٩٤ مي باشد

تا به امروز بيش از ٥٠٠ پروژه نصب و راه اندازي از رزومه مجموعه آميس ميباشد .

رضايت مشتري مهم ترين هدف ما بوده ، هست ، خواهد بود .

به كارگيري متخصصين جوان و با استعداد و ايجاد شغل از افتخارات ما مي باشد .

شعار فروشگاه ما اين هست :

اولين نيستيم ، ولي آمده ايم بهترين باشيم